Poëzie

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2024

Alja Spaan: Het langzaam voorovervallen

door Dirk De Geest

Alja Spaan heeft de afgelopen jaren wekelijks voorgelezen in een woonzorgcentrum. In dat verband schreef zij telkens gedichten over haar wedervaren, met de bewoners als centrale personages. Het zijn in feite proza-achtige cursiefjes, liefdevol geschreven. Die teksten zijn telkens opgesplitst in tweeregelige strofen, met bijzonder veel enjambementen. Die typografische schikking is niet altijd even functioneel, maar ze draagt er wel toe bij dat het ritme van de zinnen veel sterker op de voorgrond treedt. Daarenboven wordt de lezer ertoe aangezet om de tekst in brokken te lezen, met veel meer aandacht voor bepalingen, beelden en woordvolgorde. In die zin ontstaat toch een soort van poëtische ervaring, ook al is de vers-schikking al bij al vrij willekeurig.  

Daarbij heeft Spaan een duidelijk talent om een meeslepend verhaal neer te zetten, dat de lezer zowel boeit als ontroert. Haar verzen zijn vrijwel steeds momentopnamen die telkens één van de bewoners van het zorgcentrum centraal stellen. Doordat de personages herhaaldelijk terugkeren ontstaat echter ook een soort van globaal verhaal en krijgen de bewoners extra reliëf en geloofwaardigheid. Daarenboven is er veel ruimte voor de interactie tussen de personages, al blijven die relaties in feite erg rudimentair: personen lijden hun eigen bestaan, opgesloten in hun eigen wereld, naast elkaar, of ze bootsen elkaar na. De wereld van de personages is in de loop der jaren steeds verder ingekrompen, en hun gedrag is haast ritueel in zijn voorspelbaarheid.
 
Spaan creëert zo een universum dat erg herkenbaar aandoet, ook al is het vreemd ten opzichte van onze gangbare wereld. In het centrum heerst een soort van eigen logica. De personages leven in hun eigen verleden, en dat bepaalt hun gedrag in het heden. Hun herinneringen zijn fragmentarisch, en vaak richten ze zich op kleine gebaren: de televisie, het eten, hun monologen. De dichter weet dat intens op te roepen en daarbij combineert ze de onwrikbare routine met verrassende momenten. In dit opzicht zorgt de strofische organisatie voor ritmische accenten, voor onderbrekingen in de zinsbouw waarna een nieuw gegeven opduikt. Ook de beelden zorgen ervoor dat de dagelijkse realiteit in een ander daglicht verschijnt. De onhebbelijkheden van de personages krijgen zo iets mythisch, en ze groeien uit tot modellen van menselijk gedrag. De stem van de verteller is weinig opdringerig maar is wel hoogst functioneel bij het creëren van betekenis. Humor en relativering zijn nooit ver weg, waardoor de existentiële tragiek enigszins wordt getemperd.  
 
In Het langzaam voorovervallen gaat het uiteraard vaak om sterfelijkheid en verlies. De personages staan op de drempel van de dood, hun bewegingen en hun emoties zijn in zekere zin vertraagd, maar hun levensfilosofie blijft onaangetast. Spaans bundel zal daarom tal van lezers kunnen aanspreken, een glimlach opwekken en troost bieden.  
 
Alja Spaan: Het langzaam voorovervallen, P, Leuven 2023, 58 p. ISBN 9789464757095

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri