Makelaars in kennis: Informatie verzamelen, verwerken & verspreiden in de vroegmoderne Nederlanden

Toen ik filosofie studeerde mochten mijn professoren graag vertellen dat Immanuel Kant (1724-1804), een van de grondleggers van de moderne filosofie, zijn geboortestad Königsberg nooit heeft verlaten. Sterker, hij was zo punctueel en onavontuurlijk dat zijn stadsgenoten naar verluidt hun klok juist konden zetten op het moment dat hij op zijn dagelijkse wandeling voor hun deur passeerde. Toch was Kant helemaal mee met de wereldgebeurtenissen van zijn tijd dankzij de snelle manier waarop nieuws via verschillende kanalen, niet het minst kranten, door Europa raasde. Vanuit zijn zetel in zijn Koningsbergse studeerkamer was Kant een wereldburger.  

Of het verhaal helemaal klopt, weet ik niet, en het doet er ook niet toe: veel belangrijker is dat het op emblematische wijze iets vertelt over de centrale rol die nieuwsmedia in de achttiende eeuw speelden als middel om informatie over het continent (en ver daarbuiten) te verspreiden. Dat is ook het onderwerp van deze belangwekkende bundel, het recentste deel in de Leuvense reeks Nieuwe Tijdingen over de vroegmoderne cultuur: hoe werd informatie tussen de vijftiende en de achttiende eeuw verspreid? Hoe hield men zich op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde?
 
De vroegmoderne tijd kende een informatie- en communicatierevolutie, zowel in de hoeveelheid informatie die beschikbaar was als in de snelheid waarmee die werd verspreid. Dat vroeg om inventief management van de informatiestroom, en dat gebeurde opvallend vaak in allerhande vormen van correspondentie, waarbij verschillende correspondentielijnen tegen elkaar werden afgetoetst, op basis van hun veronderstelde betrouwbaarheid, om er (ook toen al) het fake news tussenuit te halen. Kooplieden speelden een belangrijke rol in deze revolutie, omdat zij hun correspondentie gebruikten om zich op de hoogte te stellen van marktprijzen en wisselkoersen, terwijl bureaucraten (zoals ambassadeurs en hun secretarissen) de Europese diplomatieke balans epistolair in evenwicht probeerden te houden. Dat betekent dat er een rijk archief aan ongepubliceerde bronnen ligt te wachten om ons meer te onthullen over hoe deze informatiemedia functioneerden in vroeger eeuwen.
 
Na de inleiding, die op bevattelijke wijze de probleemstelling schetst, bevat deze bundel vijf bijdragen die op zijn minst verrassend mogen worden genoemd. Want de geschiedenis van de krant staat niet hoog op de agenda van de auteurs van de verschillende hoofdstukken. Veeleer kijken zij naar de rol die rederijkers speelden in het verspreiden van dissidente opinies in de religieus verdeelde Nederlanden; naar de manier waarop handgeschreven avvisi nieuws via traceerbare routes van Noord naar Zuid (van de Nederlanden naar Italië) en terug brachten; hoe ambassadeurs informatienetwerken in stand hielden en modereerden door ingenieus geïndexeerde archieven van correspondentie; waar een regionale kroniekschrijver zijn informatie haalde; en misschien het meest tot de verbeelding sprekend: hoe ongepubliceerde reisberichten van boekaniers en piraten bijdroegen aan de beeldvorming over de exotische ander op verre continenten.
 
Rode draad doorheen dit alles is vaak het centrale belang van ongepubliceerde bronnen om de geschiedenis te schrijven, waarmee nog maar eens wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de overheid blijft investeren in fondsen om archieven (zelfs op het eerste zicht weinig opwindende archieven) te bewaren, te ontsluiten en te bestuderen. Elk van de bijdragen in deze bundel draagt bij aan dit project door een onverwacht (en vaak onverwacht fascinerend) aspect van deze puzzel te leggen, doorgaans opgehangen aan het verhaal van een historische figuur die niet alleen bij het brede publiek maar ook bij vakgenoten niet meteen een grote speler is – microhistorie blijft een onstuitbare bron van verrassend inzicht in onze geschiedenis, en onzichtbare levens die via archiefmateriaal tot leven komen openen vaker wel dan niet een onverwacht perspectief op de maatschappij van weleer.
 
Op die manier trekt deze bundel het perspectief op wat kennis- en nieuwsgaring kan zijn wijd open. Het spreekt voor zich dat de verschillende bijdragen zich in eerste instantie richten op beroepshistorici, inclusief het gebruik van een uitgbreid notenapparaat. Maar tegelijk zijn de bijdragen, zoals alle goede geschiedschrijving, in heldere taal gesteld, waardoor ook de geïnteresseerde leek – en dan met name de historisch geïnteresseerde common reader – die zich wil verdiepen in de geschiedenis van onze nieuwsmedia met interessante inzichten weg zal komen.
 
Erika Kuijpers en Gerrit Verhoeven (red.): Makelaars in kennis: Informatie verzamelen, verwerken & verspreiden in de vroegmoderne Nederlanden, Universitaire Pers Leuven, Leuven 2022, 158 p. ISBN 9789462703452

© 2024 | MappaLibri